Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid / Toekomstig Voorzitter RvT bij ARCON

Vacature informatie:

Onze klant ARCON is een non-profit advies –en onderzoeksorganisatie voor het sociale domein. Zij werkt op projectbasis voor overheden en maatschappelijke organisaties. Wat Arcon biedt is beleidsadvies, informatie –en kennisuitwisseling, onderzoek, training en procesbegeleiding voor gemeentelijke instellingen ter ondersteuning van hun werk in het sociale domein. Daartoe werkt zij nauw samen met uiteenlopende partners en opdrachtgevers. Met ruim 20 adviseurs en medewerkers werkt Arcon vanuit Borne voor de gehele regio. Zie ook de site: www.arcon.nl

Sinds januari 2015 ziet het landschap in het sociale domein (zorg, welzijn, participatie) er essentieel anders uit. Gemeenten zijn nu in hoge mate verantwoordelijk geworden voor de zorg en begeleiding van grote groepen burgers die het zonder die zorg en begeleiding niet zelfstandig redden. Dan gaat het integraal om de jeugdzorg (inclusief jeugdpsychiatrie), grote delen van de ouderenzorg en zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening en een verstandelijke beperking. Maar het treft ook grote delen van de thuiszorg. Daarnaast is ook de volledige verantwoordelijkheid voor participatie in de arbeidsmarkt verlegd naar de gemeenten. Arcon heeft in haar dienstverlening altijd de focus gehad op deze kwetsbare burgers en ondersteunt met name gemeenten op dit vlak.

Inleiding:

Medio 2017 loopt de zittingstermijn af van de huidige voorzitter, in verband met de continuïteit zijn wij op zoek naar iemand die het van hem kan overnemen.

Lid / Toekomstig voorzitter Raad van Toezicht

Context:

Met de overheveling van deze verantwoordelijkheden is de rol van Arcon veranderd. Daar waar voorheen Arcon dreef op subsidies zal zij in toenemende mate haar producten en diensten op een marktconforme wijze moeten vermarkten. Dit is compleet nieuw voor de organisatie en daarom is er onlangs een nieuwe bestuurder aangetrokken die deze transformatie naar een commerciëlere dienstverlening kan vormgeven en feeling heeft met het sociale domein en de op komst zijnde veranderingen. Voor de leden van de Raad van Toezicht betekent dit dat zij in gezamenlijkheid het speelveld van Arcon moeten overzien in hun toezichthoudende rol de komende jaren. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

 

Profielschets:

Het is van belang, dat de bestuurder en de Raad van Toezicht bovengenoemde vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beschouwen. De samenstelling dient dan ook zodanig te zijn dat de hiervoor belangrijke kennisvelden vertegenwoordigd zijn en dat er bovendien een sfeer en attitude heerst van kritische meningsvorming en ontwikkelingsgerichtheid. Het toezicht op de bestuurder wordt uitgeoefend door de Raad. De leden tezamen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de beleidsdoelstellingen, resultaten van de dienstverlening, organisatie en bedrijfsvoering in brede zin te kunnen beoordelen en te fungeren als klankbord en adviseur van de bestuurder. Uitgangspunten bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende criteria: expertise, teamgeest, onafhankelijkheid, zicht op marktwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Specifieke kennis waar we voor deze vacature naar op zoek zijn:

 • Academisch werk-denkniveau en kennis, ervaring met de genoemde punten van toezicht houden.

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring.

 • Heeft een kritische opstelling en kan onafhankelijk opereren ten opzichte van de bestuurder, interne en externe stakeholders, alsmede onderling.

 • Het is een pré als de kandidaat zicht heeft op marktwerking en in staat is om visie te ontwikkelen op de thema’s de komende jaren.

 • Naast materiekennis is het voor de toekomstig voorzitter van belang dat hij/zij een verbindende rol kan spelen tussen de Raad en de organisatie en de procesvaardigheid heeft om de Raad efficiënt en kwalitatief te leiden.

 • De voorzitter zal nadrukkelijker contact onderhouden met de bestuurder en bilaterale overleggen voeren, daarmee de linking pin met de overige leden van de Raad van Toezicht.

 • De voorzitter wordt ervoor verantwoordelijk dat het functioneren van de Raad, waar mogelijk, wordt geprofessionaliseerd en verbeterd. Dit betreft zowel het geheel als het functioneren van de leden afzonderlijk.

 • De kandidaat beschikt over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt.

 • Invoelingsvermogen, en goede communicatieve vaardigheden complementeren je profiel.

   

 

Interesse:

In het kader van objectiviteit heeft Arcon ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen wordt u verzocht uw motivatie en CV voor eind februari te mailen naar Caroline Kamphuis, zij is bereikbaar op caroline@cksearch.nl en voor vragen op 06 15 60 9779.