Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Commissarissen Welbions

Vacature informatie:

Over Welbions

Als corporatie hebben we de taak om mensen met een kleinere portemonnee aan een passende woning te helpen. We zijn de enige woningcorporatie van en voor de gemeenten Borne en Hengelo. Eén op de vier inwoners woont in een van onze ruim 14.000 woningen. Woningzoekenden en huurders zijn op ons aangewezen en van deze positie zijn we ons bewust. Wij willen dat onze huurders ons waarderen als organisatie, waar betrokken mensen werken waar je van op aan kunt.
We staan voor en naast onze huurders in onze wijken en knokken voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor onze doelgroep!

Kijk voor nadere info op www.dwni.nl  en www.welbions.nl.

In verband met de aflopende termijn van één van de commissarissen zoeken wij per 1 mei 2023 een:

Lid Raad van Commissarissen Welbions

(positief kritische teamspeler met helicopterview)

Over de Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit zes leden en heeft tot taak toezicht te houden op de beleidsvorming en -uitvoering van de organisatie. De RvC heeft een controlerende rol, staat het bestuur met raad terzijde en vervult voor de bestuurders de werkgeversrol. Jaarlijks vergadert de RvC vijf keer, veelal op de donderdag. Daarnaast onderhoudt de RvC ten behoeve van haar eigen beeldvorming contacten met onder andere de huurdersbelangenvereniging Ookbions, de Ondernemingsraad, het management en legt de RvC werkbezoeken af en bezoekt zij themabijeenkomsten.

Professioneel toezicht vraagt om diverse competenties, een brede maatschappelijke betrokkenheid en binding met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Op Toezicht - Welbions vindt u nadere informatie over de RvC, zoals de visie op besturen en toezichthouden, de vergoedingen en de reglementen.

 

Voor alle RvC-leden geldt dat zij moeten voldoen aan een algemeen profiel. Dit profiel vindt u op: www.welbions.nl/toezicht.

We hebben de luxe dat we specifieke kennis- en ervaringsgebieden met de huidige commissarissen goed ingevuld hebben en om die reden niet specifiek een commissaris op één van deze gebieden nodig hebben. Daarom zijn we opzoek naar iemand met een aanvullend profiel. Wat dat profiel inhoudt lees je hieronder.

Wat zoeken we in deze commissaris:

  • Een generalist is die kan werken in een multidisciplinair team en daar toegevoegde waarde heeft. Als je dit combineert met ervaring in een specifiek vakgebied bijvoorbeeld IT, communicatie, zorg, of HR dan is dat een mooie toevoeging.
  • Iemand die bestuurlijke ervaring of feeling meebrengt doordat je directeur/bestuurder bent of in een grotere bestuurlijke setting werkzaam bent als professional, wat maakt dat je vaak in een bestuurlijke context opereert. Meer nog dan dat, durf je verrassend mee te denken over zaken die spelen.
  • Onze sector is in beweging, we vinden het belangrijk dat je affiniteit hebt met het domein en voldoende tijd wil vrij maken om je de recente ontwikkelingen in de sector eigen te maken en je bijdrage in de vergaderingen te leveren.
  • Kenmerkend voor jou is dat je een positief kritische vragensteller bent, verbindend in je optreden bent en vanuit teamgeest opereert.
  • Je bent in staat om over de verschillende disciplines heen te kijken, tegenspraak te geven en met humor zaken te benaderen. Daarbij heb je een zakelijke blik en houd je zicht op de grote lijnen.
  • In je persoonlijkheid vinden we deze zaken terug: teamgeest, humor, verbinder, helicopterview, positief kritisch, tegenspraak kunnen geven.

Het is belangrijk dat je de inhoud van de rol van een commissaris kent en dat dit bij je past. Ervaring is geen must, indien je je de rol eigen kunt maken. Je dient daarbij de bereidheid te hebben op termijn zitting te nemen in een commissie (zoals auditcommissie of remuneratiecommissie).

 

Reactie en procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure wordt gedaan door Caroline Kamphuis, partner CK Search. Denk je op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn? Dan nodigen wij je uit om je motivatie in relatie tot de rol, samen met je CV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 november te sturen aan CK Search t.a.v. Caroline Kamphuis op: caroline@cksearch.nl.

Daarna word je van de vervolgplanning op de hoogte gebracht.

Heb je vragen of wil je meer informatie mail dan met Caroline, of bel haar op 06 15 60 97 79.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je sollicitatie en gegevens gewaarborgd.

 

Aanvullende informatie

De benoeming van de commissaris vindt plaats volgens de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een VOG is voorwaarde voor benoeming. Een ‘Aanvraag zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid’  bij de Autoriteit woningcorporaties maakt deel uit van de procedure. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging. Er is sprake van een passende vergoeding afgeleid van de VTW-richtlijn.