Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter auditcommissie - Financieel Profiel

Vacature informatie:

Samen voor persoonlijke zorg.

De zorg persoonlijk maken, dat is de missie van TMZ. Dit doen wij vol passie met meer dan 2600 medewerkers, 1450 vrijwilligers, al onze cliënten en hun naasten. Wij bieden verpleging, behandeling, verzorging en begeleiding in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.

 

Meerjarenvisie

TMZ staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag stijgt snel, maar het beschikbare budget vanuit de overheid en zorgverzekeraars stijgt niet evenredig mee. Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt ook voor ons een uitdaging aan het worden.

In haar Meerjarenvisie 2020-2025 heeft TMZ haar koers bepaald als antwoord op deze uitdaging.

TMZ concentreert zich op de complexe zorg. Daar wil zij in uitblinken en kan zij de meeste waarde toevoegen. Samenwerking met andere zorgaanbieders is daarbij noodzakelijk, evenals vernieuwen van zorgconcepten. Hierbij gaat het vooral en eerst over de inhoud en kwaliteit van de zorgverlening, met aandacht voor technologie en innovatie.

 

Van groot belang is de inbreng van en aandacht voor de medewerkers. Zij denken mee over vernieuwing van de zorgconcepten en worden daarin ondersteund, zodat zij kunnen voorzien in de complexe zorgvraag van de cliënten/bewoners. TMZ heeft een goede reputatie op de arbeidsmarkt, maar wij zullen gezien de krapte op de arbeidsmarkt nog meer energie steken in aantrekkelijk werkgeverschap en het communiceren daarvan.  
 

Bij TMZ is sprake van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is dat de beschikbare middelen maximaal besteed worden aan de directe zorgverlening.

 

Coöperatief organiseren.

TMZ werkt met Teams voor Persoonlijke Zorg, een samenwerkingsverband tussen zorgvragers, zijn/haar familie/netwerk, de medewerker en de vrijwilliger. Alle betrokkenen doen ertoe en elke stem wordt gehoord. In goede tijden, maar ook bij tegenslag en moeilijkheden voelt iedereen bij TMZ zich gezamenlijk verantwoordelijk.

 

Alles in de organisatie is afgestemd op de verbondenheid tussen cliënt en zorgmedewerker. Er wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan het cliënt- en medewerkersbelang dienen. Dat is ook het uitgangspunt van handelen voor Bestuur, Management en de Ondersteunende diensten. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat TMZ bijzonder lage overheadkosten heeft. Het algemeen beleid wordt opgesteld en geëvalueerd tijdens beleidsdagen, waar de verschillende geledingen uit de organisatie vertegenwoordigd zijn. Uiteindelijk keurt de Raad van Toezicht de ontwikkelde plannen goed. Om hun rol goed in te kunnen vullen, “werken” de 5 leden van de Raad ook minstens 1 keer per jaar mee in de uitvoering.
  

Conform het rooster van aftreden zoeken wij dit najaar een:

 

Ervaren, coöperatief en waarden gedreven Lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter auditcommissie - Financieel Profiel -

 

Een ervaren lid voor de Raad van Toezicht met een financiële achtergrond, die tevens voorzitter van onze auditcommissie kan worden. De geschikte kandidaat heeft (brede) ervaring als (eind) verantwoordelijk financial en kan op die wijze waarde toevoegen aan de financiële en bedrijfskundige vraagstukken van TMZ.

Een RA/ financial met gevoel voor menselijke maat en een hands on mentaliteit, zoals je die in het MKB aantreft zou bijvoorbeeld kunnen passen. Daarnaast heeft onze kandidaat ervaring in toezicht houden. Naast de professionele vereisten heb je hart voor de ouderenzorg, bij voorkeur ben je verbonden met Twente en draag je het coöperatief organiseren een warm hart toe. Je bent verbindend en samenwerkingsgericht en tegelijkertijd stevig, zakelijk en ondernemend.

 

TMZ waarden

De Raad van Toezicht omarmt de op de coöperatieve gedachte gestoelde werkwijze van TMZ.

De leden van de Raad realiseren zich dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als ook zij daadwerkelijk deze kern van binnenuit ervaren en dat hun gedrag congruent is. Daarbij gaan zij uit van vertrouwen en zijn de volgende TMZ waarden belangrijk:

 • Luisteren naar de ander met een open hart en zonder oordeel.
 • De overtuiging dat niemand het alleen kan, maar dat we altijd op een eerlijke manier samen afwegen wat de beste vervolgstap is.
 • Organisatie brede protocollen zijn belangrijk, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas en het professionele oordeel vervangen: op moeilijke momenten luisteren we naar ons moreel kompas.

 

Belangrijk voor alle TMZ toezichthouders

 • Ontmoeting en verbinding met anderen is een belangrijke voorwaarde om de toezichtfunctie adequaat in te kunnen vullen.
 • In staat zijn het grotere geheel van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen. 
 • Betrokkenheid bij de organisatie met behoud van een onafhankelijke opstelling.
 • De overtuiging dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot (zelf) reflectie daarbij onontbeerlijk is.
 • Als lid van de Raad het gevoel te hebben onderdeel te zijn van de TMZ werkwijze, waarbij de andere geledingen zoals Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Vrijwilligersraad en de Multidisciplinaire en verzorgende/verpleegkundige adviesraden gelijkwaardige partners zijn.

 

Waar en wanneer?
De Raad van Toezicht komt 5 keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen op wisselende TMZ locaties. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en specifieke bijeenkomsten in het kader van coöperatieve werkvormen, waarbij de leden door hun aanwezigheid en bijdrage waarde kunnen toevoegen.

 

Wat staat er tegenover?

 • Beloning marktconform en afgeleid van de WNT normering.
 • Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

 

Reageren?

Leden van de Raad van Toezicht voelen zich verbonden met de visie van de organisatie. Wij kijken uit naar jouw reactie.

 • Herken jij jezelf in het geschetste profiel en weet jij al zeker dat jij TMZ wilt komen versterken? Solliciteer direct op deze vacature met cv en motivatiebrief via de website van TMZ vóór 11 september. Aanvullend op de motivatiebrief verzoeken wij je om ons in een separaat document aan te geven wat de coöperatieve werkwijze met je doet. Dit mag max 1 A-4 zijn of een filmpje van maximaal 3 minuten (het filmpje graag als link in de motivatiebrief). Als het comfortabel voelt om via CK Search rechtstreeks te reageren kan dat uiteraard ook, wij begeleiden uw sollicitatie dan.
 • De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 3 oktober van 09.00-12.00 uur.
 • Kennismaking met de Raad van Toezicht vindt plaats op 26 oktober van 16.30-17.30 uur.
 • De selectiecommissies zijn breed samengesteld vanuit de Raad van Toezicht, Advies- en Inspraakorganen, Management Team en de Raad van Bestuur.
 • Er wordt naar gestreefd het nieuwe RvT lid zo snel mogelijk na de formele benoeming te laten starten, we werken je graag in.
 • Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de procedure.
 • Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van persoonlijke gegevens gewaarborgd.

 

Heb jij nog vragen? Neem dan contact op met:


Kees Ahaus (Vicevoorzitter Raad van Toezicht) via 06-51591859 of
Willy Belshof (Lid Raad van Bestuur) via 06-27096946.