Vacatures

Lid Raad van Toezicht met een juridische achtergrond (gesloten)

Vacature informatie:

Stichting Consent

Stichting Consent is een organisatie voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Er zijn 31 veelkleurige scholen voor (speciaal) basisonderwijs met een eigen lokale kleur en daarbinnen een gecertificeerd aanbod van Montessori-, Dalton-, Freinet-, Jenaplanonderwijs. Verder is er een school voor gepersonaliseerd onderwijs, een Alles-in-een School, een 52-wekenschool met flexibele onderwijstijden en een internationale school. Ruim 6800 leerlingen volgen onderwijs op één van onze scholen, als basis voor een goede toekomst. Dit onderwijs wordt verzorgd en gefaciliteerd door circa 750 medewerkers (550 fte). Alle Consent-scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de Onderwijsinspectie.

 

Ontwikkeling

Stichting Consent is in 2001 opgericht. In de jaren na de oprichting lag de nadruk vooral op eenwording en profilering van Consent. In de jaren daarna werd gefocust op de verbetering van de onderwijskwaliteit, onderwijskundig leiderschap, kwaliteit van personeel en het taal- en rekenonderwijs (de basisvaardigheden). Daarin zijn mooie resultaten bereikt. Opbrengst- en resultaatgericht werken is in het hele onderwijs vanzelfsprekend geworden en gekoppeld aan een heldere visie. Vanaf schooljaar 2009-2010 is de focus komen te liggen op een ontwikkeling naar een ‘aantrekkelijke organisatie’, een organisatie waar men trots op is en graag bij wil horen, waar leerkrachten, leerlingen en ouders ambassadeur zijn. Hiertoe is men zorgvuldig en transparant het gesprek met elkaar en met de omgeving aangegaan. Vervolgens is ingespeeld op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vertaald in een Strategisch Perspectief met een lange termijn visie, een ‘stip aan de horizon’. Zo’n visie kan niet top-down vanaf de tekentafel worden ontwikkeld. Er is nadrukkelijk voor gekozen om de verschillende groepen die voor Consent belangrijk zijn, elk in hun eigen rol, bij dit proces te betrekken: leerlingen, ouders, leerkrachten, directeuren, bestuursbureau, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Raad van Toezicht (RvT). Door continu  in verschillende vormen met de (keten)partners in gesprek te zijn over het Strategisch Perspectief zijn veel inzichten en ideeën opgehaald en verwoord in de collectieve ambitie. Het Strategisch Perspectief is voor Consent  richtinggevend en loopt van 2012-2022. De collectieve ambitie die daaruit voortvloeit is de inspiratiebron om strategische ontwikkelingen in gang te zetten, door te ontwikkelen en te verbeteren. Het jaar 2021 is uitgetrokken voor het opstellen van een nieuwe strategische koers voor de komende tien jaar. Waar in de afgelopen tien jaar de focus vooral lag op profilering van de organisatie, is nu meer sprake van een tijdperk van het creëren van ‘maatschappelijke waarde’. Met de Stichting KOE en Stichting VCO Oost-Nederland  onderzoeken we de mogelijkheden voor intensivering van bestuurlijke samenwerking om gezamenlijk invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht. De verkennende fase hiervan is in een vergevorderd stadium.

 

Collectieve ambitie

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Het is onze missie om kinderen een stevige basis te bieden en hen te ondersteunen het vermogen te ontwikkelen optimaal te functioneren in de toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in samenhang met houding en motivatie. Kinderen zijn in staat om te verwoorden: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik. Centraal staat dat wij kinderen willen leren leren, leren communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren.

De ‘merkbelofte’ van Consent luidt: ‘Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug’.

In februari 2022 loopt de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht af. Wij vullen onze Raad graag aan met een:

 

Lid Raad van Toezicht met een juridische achtergrond

 

Rol Raad van Toezicht

Consent is bestuurlijk ingericht volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 toezichthouders en heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van het College van Bestuur in relatie tot de missie, de visie en de doelen van het Strategisch Perspectief van Consent.  De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten van het College van Bestuur, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Raad van Toezicht komt 5 keer per jaar bijeen aan het einde van de dag en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Naast deelname aan extra overleg en scholing leggen de leden van de Raad werkbezoeken aan scholen af. De Raad van Toezicht wordt ook uitgenodigd voor informele bijeenkomsten zoals de Onderwijsdag, BBQ, kerstborrel. Binnen Consent werkt de Raad van Toezicht in een open sfeer samen met het College van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Daartoe dient binnen de Raad zo mogelijk steeds deskundigheid aanwezig te zijn op onderwijskundig, pedagogisch, financieel-economisch, communicatie en juridisch terrein.

 

Algemene deskundigheid/ervaring van belang voor alle leden van de Raad

 • Academisch denkniveau
 • Complexe situaties goed kunnen analyseren en hierop kunnen reflecteren
 • Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van Consent: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend
 • Kennis van en gevoel voor het multiculturele karakter van onze samenleving
 • Vermogen om vanuit een onafhankelijke houding het evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid (“de rug recht houden”)
 • Strategisch beleid van Consent onderschrijven en het functioneren van het College van Bestuur kunnen beoordelen (Zie: www.consentscholen.nl)
 • Een goede gesprekspartner zijn voor zowel het College van Bestuur als voor de leden van de Raad van Toezicht
 • Regionale binding, integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming, authenticiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen luisteren, (maatschappelijke) betrokkenheid en het zijn van een teamspeler
 • Kandidaten met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur worden uiteraard uitgenodigd te reageren.
 • Overige persoonskenmerken: sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, niet vooringenomen maar creatief denkend, proactief en inspirerend voor ouders en leerlingen.

 

Specifieke functie-eisen voor deze rol

 • Expertise en adviesvaardig op het gebied van juridische vraagstukken en wet- en regelgeving
 • Bij voorkeur kennis van onderwijswetgeving, bestuursrecht of arbeidsrecht 
 • Expertise en adviesvaardig op het gebied van governance
 • Ervaring of kennis van (primair) onderwijs is een pré.

 

Wat biedt Consent

Een interessant commissariaat in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng zowel op je vakgebied als in de volle breedte. Dit alles in een branche die in uitdagende zin in beweging is.

 

Is de belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de Stichting Consent vindt u op: www.consentscholen.nl. Consent heeft ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kunt u uw motivatie en CV zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 27 november mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail.

Gesprekken vinden plaats op 13, 14 en 15 december. Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van Consent in week 2 van 2022. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.