Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht op voordracht Cliƫntenraad

Vacature informatie:

Zorggroep Sint Maarten helpt met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Dit doen we vanuit 16 locaties waar mensen kunnen wonen en gebruik kunnen maken van zorg en services. Daarnaast bieden we zorg en services aan thuiswonende cliënten. De Zorggroep werkt landelijk gespreid met haar zwaartepunt in Noordoost-Nederland. Er werken circa 2350 medewerkers. Daarnaast zijn ruim 1700 vrijwilligers actief binnen de organisatie.

Het is van belang dat iedereen vanuit hetzelfde gedachtegoed werkt. ‘Deel je Leven’ is zo’n gedragen vertrekpunt. ‘Het is ons antwoord om te kunnen werken vanuit ons hart. We kiezen hiervoor, want een gedeeld leven is een gelukkiger leven. Het gedachtengoed biedt handvatten om ons werk te kunnen doen.’ De strategische koers van de Zorggroep is eveneens bedoeld om houvast te bieden en duidelijkheid te creëren om van daaruit in actie te komen.

Binnen onze Zorggroep is gekozen voor de ‘dialoog’ en ‘verbinding’ als leidende besturingsprincipes. We gebruiken de dialoog om elkaar te versterken en draagvlak te krijgen voor onze besluiten. Beleid en kaders komen in principe niet top-down tot stand maar in verbinding met teams, teamcoaches, experts en het brede management/RvB. Er worden natuurlijke momenten gecreëerd voor dialoog en verbinding door een heldere overlegstructuur. Wij vinden het belangrijk dat onze leiderschapsstijl ondersteunend is aan onze belofte en strategie en nauw aansluit bij onze kernwaarden. Datzelfde geldt voor onze samenwerking met de Raad van Toezicht.

Voor nadere informatie over de Zorggroep Sint Maarten en de Raad van Toezicht: www.zorggroepsintmaarten.nl/over-ons/bestuur-en-organisatie/raad-van-toezicht

Per 1 januari 2022 zijn we op zoek naar een

 

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de CCR

(passend bij de zorg en verbonden met de regio)

 

Achtergrondinformatie

De Raad van Bestuur en management dienen voldoende toegerust te zijn om de vragen van de hedendaagse ouderenzorg te hanteren. In de langdurige (ouderen) zorg stellen met name de demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktproblematiek ons voor uitdagingen. Middels de volgende drie pijlers in de strategische koers bieden wij het hoofd aan deze uitdaging: ‘cliënt, medewerker en gemeenschap’. Mantelzorg/informele zorg, taakdifferentiatie, digitalisering/ zorg-technologie, vastgoed, samenwerking in het netwerk en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke thema’s.

Het stelt ook eisen aan de leden van de Raad van Toezicht. Het is van belang, dat de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beschouwen. De samenstelling van de Raad van Toezicht dient dan ook zodanig te zijn, dat de hiervoor belangrijkste kennisvelden vertegenwoordigd zijn en dat er bovendien een sfeer en attitude heerst van kritische meningsvorming en ontwikkelingsgerichtheid.

De Raad van Toezicht is samengesteld uit vijf leden, dat als team dient te functioneren. De leden tezamen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de beleidsdoelstellingen, resultaten van de geboden zorg- en dienstverlening, organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en te kunnen fungeren als klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. Uitgangspunten bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende criteria: expertise, teamgeest, integriteit, onafhankelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. De werving van een

nieuw lid Raad van Toezicht betreft een voordracht vanuit de CCR vanuit een wettelijk kader (WMCZ2018). De Raad van Toezicht komt in de regel 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er meerdere overleggen onder meer met OR en CCR waar aanwezigheid wordt verwacht. De voorgedragen toezichthouder wordt niet aangestuurd door en is geen verantwoording verschuldigd aan de CCR. Wel wordt er verwacht dat de toezichthouder een relatie onderhoudt met de CCR en bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van de CCR.

 

Profiel

De Raad van Toezicht dient als collectief te voldoen aan een profiel, dit profiel is in zijn geheel te lezen op Reglement-Raad-van-Toezicht-april-2018.pdf (zorggroepsintmaarten.nl) waarbij gedacht moet worden aan zaken als:

 • Er is voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig;
 • Tenminste één lid beschikt over voor de Stichting relevante kennis en ervaring in de zorg;
 • Beschikt over kennis en ervaring op de volgende gebieden: medisch/zorginhoudelijk, levensbeschouwelijk, juridisch, financieel/bedrijfseconomisch, ondernemerschap en medewerkers & organisatie;
 • Beschikt over een netwerk, dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
 • Een kritische opstelling en onafhankelijk kunnen opereren van de Raad van Bestuur, interne en externe stakeholders, alsmede onderling.

 

Als aanvulling op bovenstaand collectief profiel beschikt de kandidaat die we nu zoeken over navolgende kennis en vaardigheden:

 • Je bent actief in de regio en verbonden met de Twentse samenleving (netwerk).
 • Je beschikt over invoelingsvermogen en bent ‘actief luisterend’. Je neemt verantwoordelijkheid in de Raad van Toezicht door voorbereid en beschikbaar te zijn en fungeert als linking pin naar de Centrale Cliëntenraad. Daarbij ben je onafhankelijk, laagdrempelig, nuchter en gedreven en in staat te denken vanuit clientperspectief.
 • Als mens ben je verbindend en empathisch en weet je de juiste toon aan te slaan.
 • Je beschikt over een sterke affiniteit met de zorg/doelgroep en bent in staat om in gezamenlijkheid visie te ontwikkelen op de thema’s die de komende jaren voorliggen.
 • Je opereert vanuit de waarden en normen die door de Zorggroep Sint Maarten worden beleefd en uitgedragen te weten: ‘zijn, ontplooiend, vitaal en dorps’. En kunt je verplaatsen in de cliënten.
 • Je bent in staat om vanuit een juist evenwicht van betrokkenheid en bestuurlijke afstand de Raad van Bestuur als klankbord en met raad terzijde te staan en tevens heb je het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Je bent in staat om als Voorzitter van de Remuneratiecommissie plaats te nemen in de Raad van Toezicht. Ervaring als toezichthouder is hierbij gewenst.

 

Governance

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht bespreekt de uitkomst met de Raad van Bestuur. Richtsnoer hierbij is de Governancecode Zorg. Zorggroep Sint Maarten werkt volgens de principes van de Governancecode Zorg en hanteert ook de bijbehorende afspraken over bezoldiging conform de Wet normering topinkomens 2.

 

Reageren

In het kader van objectiviteit heeft Zorggroep Sint Maarten ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Indien je voldoet aan de gestelde eisen ontvangen wij graag jouw reactie en CV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 27 juni 2021 op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar op: 085-0220140.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling. Na gesprekken met CK Search heeft de kandidaat één of meerdere gesprekken met een selectiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de CCR en een bestuurder.