Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Secretaris Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

Vacature informatie:

Algemene informatie

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch ziekenhuis in Enschede met ruim 3.700 medewerkers inclusief ca. 250 medisch specialisten. MST is lid van STZ  en een Santeon ziekenhuis. Continue verbeteren op basis van de uitkomsten van zorg is onze prioriteit. MST is een opleidingsziekenhuis waar in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente en andere partners eveneens veel wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Bij MST zetten alle medewerkers zich in om iedere dag de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Werken bij MST betekent deze waarden omzetten in daden en vraagt enthousiasme, verantwoordelijkheid, initiatief en betrokkenheid van alle medewerkers. De patiënten en hun verwanten zijn onze natuurlijke partners bij de keuzes die we maken. De samenwerking met de ketenpartners in de regio, om met elkaar de zorg voor de patiënten in Twente en in de Achterhoek verder te verbeteren en door te ontwikkelen, speelt een grote rol in de toekomstplannen. MST heeft de afgelopen vijf jaar veel aandacht gehad voor een uitvoerig programma gericht op het duurzaam financieel stabiel en weerbaar maken van de organisatie. Deze fase werd onder andere gekenmerkt door het afschalen van het personeelsbestand. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht MST positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen. De komende fase kenmerkt zich door borging van de bedrijfseconomische werkelijkheid en daarnaast een versterking van de sociale cultuur en regionale samenwerking. Meer informatie, waaronder het laatste jaarbericht, is te vinden op: www.mst.nl

 

Wij zijn op zoek naar een:

Secretaris Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

                                                                                

Je nieuwe baan

Als secretaris Raad van Bestuur/Raad van Toezicht ben jij een verbindende spin in het web en heb jij een belangrijke rol binnen het MST. Je belangrijkste activiteiten staan hieronder nader geduid. Je standplaats is Enschede en je rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als secretaris heb je een veelheid van taken die zich in twee kerngebieden laten samenvatten.

 

Bestuursondersteuning

 • Je vormt de schakel tussen Raad van Bestuur en de organisatie, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren en afstemmen van de verschillende bestuurlijke processen in en buiten de organisatie.
 • Je organiseert en bereidt in overleg de agenda voor van de vergaderingen met de Raad van Bestuur, zowel intern als extern. Daarbij ben je eindverantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van alle benodigde agendastukken en overige informatie.
 • Je bereidt organisatorisch en inhoudelijk vergaderingen voor en neemt als adviseur van de Raad van Bestuur deel aan vergaderingen van o.a. de: Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad (Var), het overleg Raad van Bestuur - Medische Stafbestuur en overleg Raad van Bestuur - Raad van Toezicht.
 • Daarnaast neem je deel aan overleg tussen de ziekenhuizen in de regio.
 • Je bewaakt aan de hand van actiepuntenlijst en tijdsplanning de voortgang van door de Raad van Bestuur geëntameerde acties en besluiten, voert daartoe zo nodig overleg met in- en externe betrokkenen en rapporteert met betrekking tot de voortgang. Voor elk besluit laat je een besluitvormingsdocument opstellen en toets je of de kwaliteit van de besluitvorming conform afspraken is.
 • Je bent aanspreekpunt voor de voorzitters van de OR, CR en Var namens de Raad van Bestuur. Met hen stel je ook de agenda op voor de formele overleggen.
 • Je organiseert en bereidt in overleg met de Voorzitter van de Raad van Toezicht de agenda voor van de vergaderingen en ondersteunt de Raad van Toezicht.
 • Je draagt zorg voor de verslaglegging en het opstellen van actiepuntenlijst van vergaderingen van zowel de Raad van Bestuur als van de Raad van Toezicht. Daar waar passend ga je op zoek naar actiehouders en draag je zorg dat de afgesproken documentatie tijdig wordt aangeleverd door de managers.
 • Je bevordert en bewaakt good governance in de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de begroting voor de RVE ‘de Raad van Bestuur’.
 • Je geeft leiding aan een aantal professionals, te weten: de secretaresses Raad van Bestuur, het teamhoofd projectenbureau, het secretariaat van de Medische staf, Bureau Medezeggenschap en een trainee van de Raad van Bestuur. Daarbij faciliteer je hun werkzaamheden en zie je erop toe dat voortgang en kwaliteit van werkzaamheden gewaarborgd zijn. In je stijl ben je coachend, verbindend en steunend en gericht op het vergroten van deskundigheid van je mensen.

 

Beleidsondersteuning

 • Je hebt een rol in de visie ontwikkeling van het MST, waaronder de totstandkoming van de Strategische Agenda van het MST en de uitvoering hiervan. 
 • Je biedt ondersteuning aan de Raad van Bestuur, in reguliere en ad-hoc (in en externe) overlegsituaties met betrekking tot (strategische) onderwerpen. Je bereidt schriftelijke correspondentie voor vanuit de Raad van Bestuur en checkt correspondentie op de juiste kwaliteit. 
 • Je analyseert complexe vraagstukken, schrijft en redigeert teksten en stelt desgewenst plannen op.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de P&C-cyclus en de uitvoering daarvan, zodat er tijdig kwalitatief goede stukken voor de Raad van Bestuur voorhanden zijn. Hierin trek je op met meerdere stafafdelingen. Daarbij zorg je ervoor dat zaken niet alleen op schrift komen, maar heb je in het ziekenhuis ook een actieve rol in het daadwerkelijk (laten) uitvoeren van nieuwe besluiten en werkwijzen.
 • Je coördineert in samenspraak met HR de werving van nieuwe leden RvT en RvB.
 • Als secretaris kun je worden ingezet op ziekenhuis brede projecten en heb je een signalerende rol ten aanzien van verbeteringen binnen het ziekenhuis.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders in ons mooie ziekenhuis, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen het MST minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • In deze verbindende functie kun je zelfstandig werken, je prioriteiten bepalen en breng je de nodige stevigheid mee zonder dominant te zijn. Je bent in staat analytische te denken en vanuit diverse invalshoeken naar oplossingen te kijken alvorens je in je afwegingen komt tot realistische adviezen.
 • Je kunt aantoonbaar goede samenwerkingsrelaties met diverse organen bouwen en bent in staat integer en flexibel met diverse rollen om te gaan.
 • Door je verbindende aard, voel je je prettig in een rol die zich kenmerkt als ‘spin in het web’ zowel met de RvB, RvT, het Medisch stafbestuur als de OR, de Var en de CR kun jij goed uit de voeten. Mensen vertrouwen je en weten je gemakkelijk te vinden. Voor het management ben jij een logisch aanspreekpunt.
 • Je bent representatief, integer en in staat om het MST te vertegenwoordigen. Daarbij heb je gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en het vermogen daar adequaat op in te spelen.
 • Er worden hoge eisen gesteld aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij complexe beleidsvraagstukken, waarbij ook een beroep gedaan wordt op heldere communicatie, presentatievaardigheden en het omgaan met weerstand.
 • Stressbestendigheid, nauwkeurigheid en resultaatgerichtheid zijn belangrijk bij het behouden van overzicht binnen het aandachtsgebied met uiteenlopende, complexe processen, het signaleren, volgen en bestuderen van ontwikkelingen, knelpunten, risicoanalyses, het beheren van budgetten en het behalen van de afgesproken resultaten.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid, het kunnen motiveren en stimuleren, het kunnen overbruggen van tegenstellingen, het beheersen van conflictsituaties, overtuigingskracht, zijn nodig voor o.a. het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen, het onderhouden van zowel in- als externe contacten, het doorvoeren van (culturele) veranderingen en het geven van leiding.

 

Wie ben jij en wat breng je mee

 • Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld juridisch, bestuurskundig of bedrijfskundig) met kennis en ervaring op het gebied van beleid en bestuur.
 • Ervaring in soort gelijke functie. Bekendheid met de zorgsector is een pré.
 • In staat om beleidsbijdragen uit de organisatie te toetsen aan de (meerjaren)beleidsplannen op bestuurlijke consistentie, door een sterk analytisch vermogen.
 • Kennis/expertise op het gebied van governance.
 • In staat om op inspirerende wijze leiding te geven.
 • Ervaring in het opbouwen en onderhouden van een netwerk.

 

Wat heeft het MST te bieden?

De dynamiek van de veranderende Zorg, de innovaties en de samenwerking in de zorgketen zorgen voor een uitdagende en afwisselende baan waarin je zowel strategisch als operationeel je kwaliteiten inzet. In dit ziekenhuis maak je onderdeel uit van een inspirerende werkomgeving met gedreven professionals. Je werk doet er echt toe. Hier mag je bouwen en je relaties onderhouden, zowel intern als extern. We zijn een goede werkgever en laten jou graag meegroeien met de ambities van ons ziekenhuis, in deze rol mag jij je stempel mede drukken. Op jouw salaris is de CAO Ziekenhuizen is van toepassing, je functie is ingedeeld in FWG 75. Boven op je salaris ontvang je jaarlijks 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en een goed pensioen. De locatie is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden volgens onze reiskostenregeling vergoed. Onze goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn deels naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan de uitruil extra vrije dagen of extra geld, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten. We bieden je een prettige omgeving, gericht op samenwerking en ontwikkeling. Je wordt uitgenodigd om de grenzen van je vakbekwaamheid te verleggen en verder uit te bouwen. Er is een mogelijkheid om 32 uren per week te werken.

 

Reageren

MST kiest ervoor om de werving uit te besteden aan CK Search. Denk je met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in dit mooie ziekenhuis? Reageer dan z.s.m.  maar vóór 9 juni. Graag lezen wij in je motivatie en CV waarom het MST en jij de optimale match zijn. Je mag ons mailen op caroline@cksearch.nl. Heb je vragen, neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140. Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een voorwaarde voor aanstelling is dat je een (VOG) kunt overleggen. Een assessment zal deel uit maken van de procedure.

De eerste gesprekken vinden plaats op 16,17 en 18 juni.