Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Commissarissen / Huurderscommissaris Welbions

Vacature informatie:

Over Welbions

Als corporatie hebben we de taak om mensen met een kleinere portemonnee aan een passende woning te helpen. We zijn de enige woningcorporatie van en voor de gemeenten Borne en Hengelo. Eén op de vier inwoners woont in een van onze ruim 14.000 woningen. Woningzoekenden en huurders zijn op ons aangewezen en van deze positie zijn we ons bewust. Wij willen dat onze huurders ons waarderen als organisatie, waar betrokken mensen werken waar je van op aan kunt.
We staan voor en naast onze huurders in onze wijken en knokken voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor onze doelgroep!

Kijk voor nadere info op www.dwni.nl en www.welbions.nl.

Over Ookbions

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne.
De vereniging heeft als doelstelling de belangen van alle huurders van Welbions en in het bijzonder van haar leden te behartigen. Kijk voor nadere info op: www.ookbions.nl.

Ookbions en Welbions zijn samen op zoek naar een:

 

HUURDERSCOMMISSARIS

 

Over de Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit zes leden en heeft tot taak toezicht te houden op de beleidsvorming en -uitvoering van de corporatie. De RvC controleert het bestuur, staat het bestuur met raad terzijde en vervult voor de bestuurders de werkgeversrol. Jaarlijks vergadert de RvC zes keer. Daarnaast onderhoudt de RvC ten behoeve van haar eigen beeldvorming contacten met onder andere de huurdersbelangen-vereniging Ookbions en de Ondernemingsraad, legt de RvC werkbezoeken af en bezoekt zij themabijeenkomsten.

Professioneel toezicht vraagt om diverse deskundigheden, een brede maatschappelijke betrokkenheid en binding met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Op www.welbions.nl/toezicht vindt u nadere informatie over de RvC.

 

Voor alle RvC-leden geldt dat zij moeten voldoen aan een algemeen profiel. Dit profiel dat ook voor deze vacature geldt, vindt u op: www.welbions.nl/toezicht .

 

Over de Huurderscommissaris

De RvC is een collectief orgaan dat zonder last of ruggespraak fungeert. Twee commissarissen worden benoemd op voordracht van Ookbions.

De voorgedragen huurderscommissaris wordt niet aangestuurd door en is geen verantwoording verschuldigd aan Ookbions. Het directe contact met de huurdersvereniging loopt via het bestuur. Er mag van een huurderscommissaris verwacht worden dat er vertrouwen is van de huurdersorganisatie Ookbions en dat de commissaris bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders.

We zoeken dus iemand die zich oprecht verdiept in de huurders, de vertaalslag weet te maken van besluiten voor en naar de huurders en zich oprecht afvraagt hoe communiceren we dit nu het beste naar de huurders? Iemand die in de RvC de vraag achter de vraag durft te stellen als het gaat om leefbaarheid in de wijken, de informatisering van processen en de gevolgen voor huurders.

Wat we daarnaast echt belangrijk vinden is dat de huurderscommissaris:

  • Een professionele houding combineert met oprechte betrokkenheid om de maatschappelijke belangen van Welbions en de (toekomstige) huurders zo goed mogelijk te kunnen dienen.
  • Op de hoogte is, of snel kan raken, van de recente ontwikkelingen in de sector en betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Bestuurlijk inzicht heeft, maar meer nog verrassend durft mee te denken over de vernieuwingen die spelen in de corporatiewereld, zoals informatisering, duurzaamheid, organisatieontwikkeling en daarbij vraagstukken nuchter benadert.
  • In staat is issues te vertalen naar de gevolgen voor de huurders en na wil denken over hoe je dit het best communiceert richting hen.
  • Binding heeft met de regio Twente. 
  • Ernaar uitziet om een goed contact op te bouwen en te onderhouden met Ookbions.
  • Kritisch is op de inhoud, zacht op de relatie en laagdrempelig in de benadering.
  • De rol van toezichthouder kent, maar niet persé ervaring hoeft te hebben.

 

Reactie en procedure

Bent u een geschikte kandidaat? Stuur dan uw CV, met motivatie in relatie tot de rol, vóór eind maart naar Caroline Kamphuis van CK Search (caroline@cksearch.nl). Voor meer informatie is zij bereikbaar op 06 15 60 97 79.

De selectiegesprekken worden gevoerd op 16,19 en 20 april.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De gewenste ingangsdatum ligt rond augustus.

De benoeming vindt plaats volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is voorwaarde voor de benoeming. Een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit woningcorporaties en een referentieonderzoek maken deel uit van de procedure. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.