Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Commissarissen (profiel Volkshuisvesting) WBO Wonen

Vacature informatie:

WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie met circa 4.400 huurwoningen in de gemeente Oldenzaal. WBO Wonen zet zich in voor voldoende betaalbare en duurzame woningen in Oldenzaal. Waar haar huurders, jong en oud, studerend, werkend of werkzoekend, gewoon goed kunnen wonen.

Gewoon goed wonen gaat niet alleen om een goede woning. Het gaat ook om veilige buurten en wijken waar huurders prettig kunnen leven. Waarin alle bewoners meedoen in de samenleving. Dat doet WBO Wonen niet alleen. Dat doet zij samen met de huurders, gemeente en maatschappelijke partners.

Belangrijkste opgave voor de komende jaren is gelegen in het vinden (en realiseren) van een samenhangend beleid over Kwantiteit, Kwaliteit en Diversiteit. Meer informatie over WBO Wonen kunt u vinden op www.wbowonen.nl en specifiek op https://www.wbowonen.nl/over-wbo/good-governance/raad-van-commissarisse waar de bestuursopdracht en de visie op Toezicht te lezen zijn.

 

Begin 2021 ontstaat er een vacature voor een:

Lid Raad van Commissarissen (profiel Volkshuisvesting)

(met expertise op vastgoedontwikkeling, - beheer en duurzaamheid)

 

Over de Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen WBO Wonen. Kerntaak is dat de RvC erop toe ziet dat de gestelde maatschappelijke doelstellingen worden bereikt. De RvC bestaat uit vijf leden en vervult de rol van toezichthouder, werkgever en sparringpartner, waarbij gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven.

Jaarlijks vergadert de Raad minimaal 5 keer. En zijn er jaarlijkse themabijeenkomsten en een overlegvergadering met de OR en de huurdersvereniging.

De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor het nieuwe lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

 

Algemeen profiel

Alle leden moeten voldoen aan het algemene profiel en de omschreven kwaliteitsgebieden /competenties van de Autoriteit Woningcorporaties. Bij de samenstelling van de RvC wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden.

 

Van elk lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij over de volgende kwaliteiten beschikt:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Affiniteit met de volkshuisvesting en in staat ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te vertalen naar volkshuisvestingsopgaven van WBO Wonen;
 • Zicht en reflectie op de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
 • In staat om financiële positie van WBO Wonen te kunnen beoordelen in relatie tot de (volkshuisvesting) opgave;
 • Onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directeur-bestuurder;
 • In staat te werken in teamverband; een proactieve opstelling; en de beschikking over voldoende tijd.
 • Je onderschrijft als commissaris de visie op toezicht zoals is vastgesteld door WBO Wonen.

 

Aanvullend op dit algemene profiel zijn we op zoek naar een Volkshuisvesting commissaris die:

 • Inzicht heeft in vraagstukken omtrent de rol van WBO Wonen i.r.t maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking met ander partijen.
 • Kennis heeft op het gebied van vastgoedvraagstukken zoals ontwikkeling, vastgoedbeheer en duurzaamheid.
 • Kennis heeft van strategisch voorraadbeleid/assetmanagement.
 • Gevoel heeft voor ruimtelijke ordening, inrichtingsvraagstukken bij woningcorporaties en het functioneren van de woningmarkt.
 • Binding heeft met de regio en bij voorkeur binding met Oldenzaal.
 • Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV.
 • Binnen WBO Wonen worden twee commissarissen geworven. Bij gebleken geschiktheid op bovengenoemde eisen is er eventueel ruimte voor één commissaris met minder toezichthoudende ervaring.

 

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid

RvC bij WBO Wonen? Dan nodigen wij u uit om uw motivatie in relatie tot de rol, samen met CV zo spoedig mogelijk maar vóór 21 november te sturen aan CK Search t.a.v. Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor meer informatie of vragen is zij bereikbaar op 06 15609779.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van WBO Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een VOG is voorwaarde voor benoeming. Een fit en proper toets bij de Autoriteit woningcorporaties en een referentie-onderzoek maken deel uit van de procedure. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.