Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Huurderscommissaris voor woningcorporatie Salland Wonen

Vacature informatie:

 

Vacature lid Raad van Commissarissen SallandWonen

(Huurderscommissaris)


Over SallandWonen

SallandWonen is een actieve en betrokken plattelandscorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe met ongeveer 5500 verhuureenheden. Met circa 60 medewerkers werkt SallandWonen vanuit Raalte aan het betaalbaar, duurzaam en plezierig wonen van onze huurders in Salland. SallandWonen is er speciaal voor de huisvesting van mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. Als maatschappelijk ondernemende organisatie stelt SallandWonen de huurder centraal.

Kijk voor nadere informatie op: https://www.sallandwonen.nl/over-ons

 

Over de huurdersorganisaties

Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurders Belangen Salland (HBS) zijn de twee huurdersorganisaties in ons werkgebied. Zij hebben als doelstelling de belangen van alle huurders en in het bijzonder die van haar leden te behartigen.

De huurdersorganisaties en de RVC van SallandWonen zijn samen op zoek naar een:

 

HUURDERSCOMMISSARIS

Per 1 januari 2021

 

Over de Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit vijf leden en vervult de rol van toezichthouder, werkgever en klankbord. Ze richten zich naar het belang van de corporatie, het te behartigen maatschappelijke belang en dat van onze belanghebbenden. Als belangrijkste opdracht heeft de RvC bij SallandWonen de taak de organisatie te helpen om haar functioneren continue en in de volle breedte te verbeteren. Daarbij zijn de kritische dialoog en openheid de belangrijkste instrumenten. Jaarlijks vergadert de RvC minimaal zes keer aan het eind van de dag of ’s avonds. Ook zijn er jaarlijks twee themabijeenkomsten. Daarnaast zijn RvC-leden eenmaal per jaar aanwezig bij overlegvergaderingen met de OR en met de huurdersorganisaties. Ook legt de RvC werkbezoeken af.

Dit professioneel toezicht vraagt om diverse deskundigheden, een brede maatschappelijke betrokkenheid en binding met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

 

Voor alle RVC-leden geldt dat zij moeten voldoen aan een algemeen profiel.

Naast het feit dat de commissaris moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een toezichthouder in zijn algemeenheid en de omschreven kwaliteitsgebieden/competenties van de Autoriteit Woningcorporaties, moet de commissaris ook complementair zijn aan de andere leden van de RvC. De Raad opereert als team en elk lid heeft zijn/haar aandachtsgebied.

Dit geldende profiel en de toekomstvisie vindt u op:  https://www.sallandwonen.nl/over-ons/onze-reglementen-procedures/corporate-governance/           

 

Over de Huurderscommissaris

De RvC is een collectief orgaan dat zonder last of ruggespraak fungeert. Twee commissarissen worden benoemd op bindende voordracht van de huurdersverenigingen, voor één van hen zoeken we een vervanger per 1 januari 2021.

De voorgedragen huurderscommissaris wordt niet aangestuurd door en is geen verantwoording verschuldigd aan de huurdersverenigingen. Wel mag van een huurderscommissaris verwacht worden dat er vertrouwen is van de huurdersorganisaties en dat de commissaris bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders.

Wat we naast het algemeen geldende profiel belangrijk vinden is dat de huurderscommissaris:

  • Ervaring heeft in een rol als toezichthouder of commissaris.
  • Een professionele houding combineert met persoonlijke interesse/oprechte betrokkenheid om de belangen van de (toekomstige) huurders van SallandWonen zo goed mogelijk te kunnen dienen.
  • Op de hoogte is, of snel kan raken, van de recente ontwikkelingen in de sector en zich betrokken voelt bij maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Deskundigheid heeft, of wil ontwikkelen op het gebied van volkshuisvesting.
  • Er naar uit ziet om een goed contact op te bouwen en te onderhouden met de huurdersverenigingen. Bereid is inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft.
  • Kritisch is op de inhoud, zacht op de relatie en laagdrempelig is in benadering.
  • De belangen van de huurders voor ogen heeft, het huurderperspectief inbrengt en het vermogen heeft om te beoordelen of de positie van de huurders voldoende is geborgd.
  • Gezien de samenstelling van het team ontmoeten wij graag een commissaris die daarnaast gevoel heeft voor juridische documenten en/of contracten en SallandWonen kan adviseren wanneer een jurist moet worden ingeschakeld.
  • Kennis van, of ervaring met digitalisering/automatisering in de bedrijfsvoering op strategisch niveau is een pré.
  • Ten slotte is het een pré als u woonachtig bent in de regio Salland.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de RvC bij SallandWonen? Dan nodigen wij u uit om uw motivatie in relatie tot deze vacature samen met uw CV vóór 17 oktober te sturen aan CK Search ter attentie van Caroline Kamphuis via caroline@cksearch.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u haar mailen of bellen via telefoonnummer 085 – 022 01 40.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de huurderscommissaris vindt plaats volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een VOG is voorwaarde voor benoeming. Een fit en proper toets bij de Autoriteit woningcorporaties maakt deel uit van de procedure. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging. Er is sprake van een passende vergoeding.