Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Bedrijfskundig Manager MST

Vacature informatie:

Algemene informatie

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch ziekenhuis in Enschede met ruim 3.700 medewerkers inclusief ca. 250 medisch specialisten. MST is onderdeel van Santeon, een samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen. MST is een opleidingsziekenhuis waar in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente en andere partners eveneens veel wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. MST heeft al meerdere jaren op rij de exclusieve certificering Top Employers Cure & Care ontvangen en schaart zich daarmee onder de beste werkgevers in Nederland binnen deze sector en in het bijzonder in Twente.

Bij MST zetten alle medewerkers zich in om iedere dag de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Werken bij MST betekent deze waarden omzetten in daden en vraagt enthousiasme, verantwoordelijkheid, initiatief en betrokkenheid van alle medewerkers.

De samenwerking met de ketenpartners in de regio om met elkaar de zorg voor de patiënten in Twente en in de Achterhoek verder te verbeteren en door te ontwikkelen speelt een grote rol in de toekomstplannen van MST.

De bedrijfsopbrengsten waren in 2019 ca. € 447 miljoen. Het financiële resultaat van de organisatie over 2019 bedroeg ca. € 7,6 miljoen. Efficiencyverbetering en kostenbeheersing blijven belangrijke speerpunten van beleid in de komende jaren. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht MST positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

MST heeft de afgelopen vijf jaar veel aandacht gehad voor een uitvoerig programma gericht op het duurzaam financieel stabiel en weerbaar maken van de organisatie. Deze fase werd onder andere gekenmerkt door het afschalen van het personeelsbestand. De komende fase kenmerkt zich door borging van de bedrijfseconomische werkelijkheid en daarnaast een versterking van de sociale cultuur.

Meer informatie, waaronder het jaarbericht 2019, is te vinden op: www.mst.nl  

 

Wegens een mooie carrièrestap van de huidige manager zijn wij op zoek naar een:

 

 

BEDRIJFSKUNDIG MANAGER

(transparante, verbindende doorpakker)

 

 

Organisatiestructuur:

De zorg binnen het MST is georganiseerd in 6 zorggroepen. Deze zorggroepen bestaan uit meerdere resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE). Een RVE wordt bestuurd volgens integraal management dat verantwoordelijk is voor het primaire proces en de ondersteunende processen.  De bedrijfskundig manager is samen met de medisch managers in het organisatieonderdeel duaal verantwoordelijk. Deze bedrijfskundig manager wordt verantwoordelijk voor groep 3, deze groep met een grote mate van diversiteit bestaat uit: het neurocentrum; het psycho-medisch centrum; het vrouw kind centrum; oogheelkunde; bijzondere tandheelkunde en KNO.

 

Profiel bedrijfskundig manager

U geeft samen met de medisch managers op basis van duaal management integraal leiding aan de diverse organisatieonderdelen uit groep 3. Op basis van vertrouwen en met respect voor elkaars competenties draagt u samen de integrale verantwoordelijkheid voor het aansturen van de RVE’s. Samen met de medisch managers rapporteert u aan de Raad van Bestuur.

Als bedrijfskundig manager bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van groep 3. Het betreft  alle personele, organisatorische en financiële aspecten van alle RVE’s tezamen. Op basis van jaarlijkse afspraken en begrotingen stuurt u en werkt u toe naar resultaten. Als lid van het management team voelt u zich verantwoordelijk voor het hele bedrijf en werkt u collegiaal samen met de andere managers en artsen. In deze gezamenlijke verantwoordelijkheid benaderen de medisch managers met name de medische zorgkant van de groep.

U geeft hiërarchisch leiding aan de verschillende teamhoofden (9), die fungeren als operationeel integraal leidinggevenden. In totaal wordt (indirect) leiding gegeven aan ca.350 fte. Een belangrijke spil in het geheel is het bedrijfsbureau omdat alle disciplines hier nauw mee samenwerken. Het is van wezenlijk belang in deze functie om het grote geheel altijd als uitgangspunt te hanteren.

 

Mede Verantwoordelijk voor het hele MST

U participeert in en draagt bij aan de ontwikkeling  en implementatie van het instellingsbeleid (strategisch niveau). Samen met uw collega (bedrijfskundig) managers zet u zich in om te komen tot nieuwe, ziekenhuis-brede werkwijzen die de patiënten belangen voorop zetten en leiden tot betere benutting van schaarse capaciteit.

U bent bereid om in ziekenhuis-brede projecten zoals ‘Zinnige zorg’; de voorbereiding en uitrol van een nieuw EPD en de verdere implementatie van E-Health uw rol te pakken en op open wijze de dialoog aan de gaan, om in gezamenlijkheid deze veranderingen door te voeren.

U stuurt erop dat de afgesproken resultaten behaald worden. U creëert binnen het MT een veilige omgeving waarin uw collega managers op basis van vertrouwen in alle openheid zaken bespreken om te komen tot de noodzakelijke verbeteringen. De thema’s waarop nauw wordt samengewerkt zijn kwaliteit & veiligheid en personeel.

U bouwt en onderhoudt uitstekende samenwerkingsrelaties niet alleen met de medische staf, maar ook met andere organisatie onderdelen in het kader van verdergaande RVE-overschrijdende samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit, capaciteitsbenutting kliniek en OK.

Samen met de medisch managers bouwt u aan regionale samenwerking met de ketenpartners en worden samenwerkingsverbanden ontwikkeld.

 

Resultaatgebieden

 •  Verantwoording dragen voor de aansturing van alle RVE’s in groep 3 t.a.v. van het (meerjaren)beleid en de koersontwikkeling, financiën, bedrijfsvoering en een optimale match tussen productie en inzet van mensen, middelen en materialen binnen de daarvoor gestelde kaders.
 • In nauwe samenwerking met de medisch managers zorgdragen voor de optimale organisatorische inrichting van de RVE’s, waarbij met name wordt gestuurd op het realiseren van optimale synergie en ketenbenadering op MST-niveau tussen de verschillende eenheden. Het door ontwikkelen van o.a. het Psycho-medische centrum en het Neurocentrum behoort hiertoe. 
 • Zorgdragen voor het stevig positioneren van de kwaliteits- en veiligheidsagenda binnen alle RVE’s, zoals de voorbereiding op de kwaliteitsvisitatie van NIAZ en het maken van een verbeteringsslag op deze gebieden met als doel het realiseren van excellente patiëntenzorg, in nauwe samenwerking met de medisch managers.
 • Leidinggeven op een coachende, verbindende en steunende wijze aan de teamhoofden zodat zij uitgerust zijn voor hun taken en verantwoordelijkheden.
 • Binnen de kaders van het HRM-beleid zorgdragen voor een optimale bemensing van de RVE’s samen met je teamhoofden. Het scheppen van een inspirerende arbeidsomgeving, zorgen voor een prettige en stimulerende werkcultuur waarin mensen zich veilig voelen en het zorgdragen voor adequate scholings- en opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers.
 • Staan voor verbinding en een uitstekende transparante communicatie, die leidt tot besluitvorming. En het waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang, zowel binnen als tussen de RVE’s.
 • Proactief adviseren aan De Raad van Bestuur over beleidsaangelegenheden binnen de RVE’s en het ondersteunen bij verdere organisatieontwikkeling binnen het MST. Vertalen van beleid naar praktische uitvoerbaarheid voor groep 3.

 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, b.v. een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of Gezondheidswetenschappen.
 • Uitstekende coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten (ook op strategisch niveau).
 • Minimaal 5 jaar (indirect) leidinggevende ervaring aan een grote groep medewerkers (>150 fte) verkregen in een complexe (professionele) omgeving. En de bereidheid zich te verdiepen in de Zorg.
 • Bedrijfskundig goed onderlegd: HRM, financiën, kosten en procesinnovatie.
 • Ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten en in staat om mensen te motiveren en mee te nemen in verandering.
 • Sterke inhoudelijke drive om verbeteringen te realiseren in organisatie, processen en kwaliteit van zorg. Kennis van Lean-methodiek is een pré.
 • In staat om binnen een complexe omgeving met professionals samen te werken, zich in (zorg) processen te verdiepen en gewaardeerd gesprekspartner te zijn voor de diverse disciplines.
 • Kunnen omgaan met de dynamiek van tegenstrijdige belangen en in staat om in openheid de dialoog aan te gaan.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Omdat u te maken heeft met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die u meebrengt binnen het MST minstens zo belangrijk dat u beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat u een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • Een open en ontvankelijke stijl van communiceren, transparant in argumenten en besluiten en makkelijk toegankelijk voor anderen, met humor en relativeringsvermogen. U kunt goed luisteren en overtuigt of laat zich overtuigen op basis van steekhoudende argumenten.
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, die rustig blijft in de dynamiek en soms stressvolle situaties.
 • Een verbinder die gericht is op samenwerking en het bouwen van een relatie om het samen te doen. Vraagt commitment van mensen en viert samen met hen geboekte resultaten.
 • Duidelijk, doortastend en consistent. Is hard op de zaak en zacht op de mens, vasthoudend in het bereiken van doelen en het nakomen van afspraken.
 • Een zichtbare spin in het web, hecht belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Integer, bereikt zijn/haar doelen door overleg en dialoog, is transparant in besluitvorming.
 • Is gewend, of in staat om in dualiteit te werken en samen de lijnen uit te zetten.  
 • Kan goed op zichzelf reflecteren en leert van fouten, stimuleert een open werkhouding en een veilige omgeving waarin fouten bespreekbaar zijn.

 

Wat heeft MST te bieden?

 • De dynamiek van de veranderende Zorg, de innovaties en de samenwerking in de zorgketen zorgen voor een uitdagende en afwisselende baan waarin u zowel strategisch als operationeel uw kwaliteiten inzet. In dit ziekenhuis maakt u onderdeel uit van een inspirerende werkomgeving en een leuk team met professionals. Uw werk doet er echt toe. Hier mag u bouwen en uw relaties onderhouden, zowel intern als extern.
 • De functie is ingeschaald op het niveau van FWG 80 conform de CAO Ziekenhuizen. Een 36-urige werkweek en een eindejaarsuitkering maken daar deel van uit. De standplaats is Enschede. Bij het MST is het gebruikelijk dat bedrijfskundig managers mede participeren in een systeem van bereikbaarheidsdiensten. Op jaarbasis betreft dit ca 6 – 8 weken.
 • Voor meer informatie zie www.werkenbijmst.nl

 

Reageren:

Denkt u met uw achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in deze mooie innovatieve, maatschappelijke organisatie? Reageer dan vóór 16 september. Graag lezen wij uw motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken of u en het MST de optimale match zijn om samen verder te groeien. U mag ons mailen op caroline@cksearch.nl . Heeft u vragen, neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140. 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.