Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Huurderscommissaris voor Woningcorporatie Welbions

Vacature informatie:

Over Welbions

Als corporatie hebben we de taak om mensen met een kleinere portemonnee aan een passende woning te helpen. We zijn de enige woningcorporatie van en voor de gemeenten Borne en Hengelo. Een op de vier inwoners woont in een van onze ruim 14.000 woningen. Woningzoekenden en huurders zijn op ons aangewezen en van deze positie zijn we ons bewust. Wij willen dat onze huurders ons waarderen als organisatie, waar betrokken mensen werken waar je van op aan kunt.
We staan voor en naast onze huurders in onze wijken en knokken voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor onze doelgroep!

Kijk voor nadere info op www.dwni.nl en www.welbions.nl.

 

Over Ookbions

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne. De vereniging heeft als doelstelling de belangen van alle huurders van Welbions en in het bijzonder van haar leden te behartigen. Kijk voor nadere info op: www.ookbions.nl.

Ookbions en Welbions zijn samen op zoek naar een:

HUURDERSCOMMISSARIS

Per 1 oktober 2020

 

Over de Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit zes leden en heeft tot taak toezicht te houden op de beleidsvorming en –uitvoering van de corporatie. De RvC controleert het bestuur, staat het bestuur met raad terzijde en vervult voor de bestuurders de werkgeversrol. Jaarlijks vergadert de RvC zes keer. Daarnaast zijn RvC-leden aanwezig bij overlegvergaderingen met onder andere de huurdersbelangenvereniging Ookbions en de Ondernemingsraad, legt de RvC werkbezoeken af en bezoekt zij themabijeenkomsten.

Professioneel toezicht vraagt om diverse deskundigheden, een brede maatschappelijke betrokkenheid en binding met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Op www.welbions.nl/toezicht vindt u nadere informatie over de RvC.

 

Voor alle RVC-leden geldt dat zij moeten voldoen aan een algemeen profiel. Dit profiel dat ook voor deze vacature geldt, vindt u op:

https://www.welbions.nl/Media/a4cc41cf-bc40-4079-88aa-2a494327f60a/original/6--vastgesteld-20190425-profiel-raad-van-commissarissen.pdf/

 

Over de Huurderscommissaris

De RvC is een collectief orgaan dat zonder last of ruggespraak fungeert. Twee commissarissen worden benoemd op voordracht van Ookbions, voor één van hen loopt dit jaar de tweede termijn af.

De voorgedragen huurderscommissaris wordt niet aangestuurd door en is geen verantwoording verschuldigd aan Ookbions. Wel mag van een huurderscommissaris verwacht worden dat er vertrouwen is van de huurdersorganisatie Ookbions en dat de commissaris bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders.

Wat we daarnaast echt belangrijk vinden is dat de huurderscommissaris:

  • Een professionele houding combineert met persoonlijke interesse/oprechte betrokkenheid om de belangen van de (toekomstige) huurders van Welbions zo goed mogelijk te kunnen dienen.
  • Op de hoogte is, of snel kan raken, van de recente ontwikkelingen in de sector en betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Affiniteit heeft met het openbaar bestuur én met de regio Twente.
  • Deskundigheid heeft, of wil ontwikkelen op het gebied van volkshuisvesting.
  • Er naar uit ziet om een goed contact op te bouwen en te onderhouden met Ookbions.
  • Kritisch is op de inhoud en zacht op de relatie en laagdrempelig is in benadering.
  • Ten slotte is het een pré als je kennis hebt van, of ervaring hebt met digitalisering en automatisering.

 

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid RvC bij Welbions? Dan nodigen wij u uit om uw motivatie in relatie tot de rol, samen met CV vóór 30 april te sturen aan CK Search t.a.v. Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor meer informatie of vragen is zij bereikbaar op 06 15 60 97 79.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de huurderscommissaris vindt plaats volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een VOG is voorwaarde voor benoeming. Een fit en proper toets bij de Autoriteit woningcorporaties en een referentie-onderzoek maken deel uit van de procedure. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.