Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Ervaren commissaris voor Twence

Vacature informatie:

Karakteristiek Twence Holding B.V.

Twence Holding B.V. is ontstaan vanuit het initiatief van de Twentse gemeenten om op het terrein van afvalverwerking samen te werken. In 2001 is het bedrijf verzelfstandigd en kan het worden aangemerkt als een publiekrechtelijke instelling die ook voor de markt diensten verricht en producten levert.
Twence heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een bedrijf dat afval- en biomassastromen nuttig en hoogwaardig inzet voor de productie van secundaire grondstoffen en duurzame energie. Deze herpositionering gaat gepaard met kapitaalsintensieve investeringen, groei van de organisatie, continue veranderende wet en regelgeving en een dynamische politieke context. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in moderne innovatieve installaties en de circa 240 medewerkers zijn goed geschoold teneinde de inzetbaarheid van de installaties optimaal te houden en mee te kunnen denken en werken aan verbeteringen en vernieuwing daarvan. Bij haar activiteiten houdt Twence het nut van de output, de maatschappelijke waarde en het bedrijfseconomische aspect voor ogen; dit zijn randvoorwaarden om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de externe omgeving. Twence heeft de behoefte om aan de onderneming commissarissen te verbinden die vanuit de geschetste positionering substantieel aan de toekomstige (strategische) ontwikkeling kunnen bijdragen. In het Strategisch Beleidsplan Twence Holding B.V., dat door de algemene Vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van Twence. Dit plan en meer informatie over Twence kunt u vinden op www.twence.nl

In verband met het rooster van aftreden zijn wij op zoek naar een:

COMMISSARIS

‘met gevoel voor veranderingsvraagstukken in een dynamische omgeving’

 

Achtergrondinformatie:

Twence Holding B.V. heeft één statutair directeur. Deze is eindverantwoordelijk voor het resultaat. De raad van commissarissen houdt toezicht op en adviseert over het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. Daarbij handelt de raad in het belang van de vennootschap, gericht op de continuïteit van het bedrijf. Voor belangrijke strategische beslissingen is goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. De raad van commissarissen van Twence Holding B.V. bestaat statutair uit vijf leden. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is sprake van drie specifieke commissies te weten de auditcommissie, de technische commissie en de remuneratiecommissie, waarin de commissarissen zitting hebben. De zittingsduur van een commissaris is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks zijn er vier reguliere en twee aandeelhoudersvergaderingen. De commissies vergaderen apart. Er is eenmaal per jaar overleg met de OR, daarnaast wordt regelmatig overlegd met diverse stuurgroepen. Jaarlijks wordt tijdens een tweedaagse sessie de tijd genomen om dieper in te gaan op strategische ontwikkelingen en stil te staan bij het functioneren van de Raad/ Directie. De totale tijdsbesteding bedraagt ongeveer 15 uur per maand. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de bestuurder. De vergoeding is passend bij de verantwoordelijkheid.

Algemeen vereiste deskundigheid, kennis en ervaring voor de raad van commissarissen:

 1. Alle leden van de raad van commissarissen zijn in staat het beleid van Twence op hoofdlijnen te beoordelen.
 2. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding in leeftijd en man/vrouw –verdeling.
 3. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat:
  1. De leden ten opzichte van elkaar, het bestuur, aandeelhouders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij worden de criteria van de corporate governance code van Twence Holding B.V. gerespecteerd.
  2. Tenminste 2 leden van de raad van commissarissen binding hebben met het grondgebied van de aandeelhouders.
  3. De combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn taak jegens de onderneming optimaal te vervullen. Het gaat daarbij om ervaring, kennis en deskundigheid op de volgende deelgebieden:
 • afvalverwerking, de afvalmarkt en secundaire grondstoffen (met name landelijk en in de Euregio);
 • duurzame energieproductie en de energiemarkt;
 • duurzaamheid, milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • het leiden van een kapitaalintensieve onderneming;
 • financieel/economisch en ICT;
 • praktijkervaring met de politiek/bestuurlijke omgeving waarin Twence opereert;
 • kennis van en binding met het Euregionale gebied;
 • sociale verhoudingen;
 • compliance vraagstukken.

 

Persoonlijke kwaliteiten:

Bij de samenstelling van de raad van commissarissen is spreiding van de specifieke deskundigheid (complementariteit) van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid in combinatie met andere kwaliteiten van de individuele leden belangrijk, zoals:

 1. Een ondernemende instelling en een duidelijke toekomstvisie.
 2. Bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid.
 3. Een goed gevoel voor samenwerking en communicatie (omgevingsgericht).
 4. Betrouwbaarheid, integriteit en onafhankelijkheid.

Het is belangrijk dat ieder lid van de raad van commissarissen, en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in het bestaande gezelschap. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de raad van commissarissen. Een constructief kritische opstelling wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere verbondenheid met de vennootschap heeft of, in geval van de benoeming van een nieuwe commissaris, wil aangaan. Uiteraard moet iedere commissaris in de gelegenheid zijn om in principe alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad van commissarissen goed voor te bereiden en bij te wonen. De vacature wordt ingevuld op voordracht van de OR. Achterliggende gedachte is onder meer dat er op die manier een relatie ontstaat tussen de OR en de raad van commissarissen.

 

Specifieke kennis waar we voor deze vacature naar op zoek zijn:

Gezien de aanwezige deskundigheid, ervaring en evenwichtige spreiding in leeftijd van de Raad zijn we voor deze rol op zoek naar een commissaris die voldoet aan de volgende kenmerken.

1. De voorgenomen groei en herpositionering zal (organisatie) veranderingsvraagstukken met zich meebrengen. De commissaris dient een sparringpartner te zijn als het gaat om haalbaarheid, risico’s en algemene/organisatie vraagstukken.

2. De commissaris staat midden in het (werkzame) leven is door zijn/haar bestuurlijke ervaring in staat om op bestuurlijk niveau op een verfrissende wijze naar zaken te kijken.

3. De commissaris heeft ervaring met politiek/bestuurlijke organisaties of is werkzaam (geweest) in een publiek private omgeving zoals die waarin Twence opereert.

4. Vanuit deze achtergrond is de commissaris in staat om een netwerk te onderhouden met onze aandeelhoudende gemeenten.

5. Kennis van onze branche en corebusiness, om het maximale uit je commissariaat te halen.

6. Ervaring als commissaris en een goede kennis van de governance is nodig.

7. Beschikbaarheid per 1 januari 2020.

8. Een open en directe aard maken het profiel compleet.

 

Is uw belangstelling gewekt?

Twence Holding B.V. heeft ervoor gekozen deze werving en selectie uit te besteden aan

CK Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw motivatie en CV vóór 20 oktober mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail, of op 085-0220140. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissies van Twence bestaande uit een afvaardiging van de OR en de raad van commissarissen .