Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht met een achtergrond in het Onderwijs

Vacature informatie:

Stichting OPONOA beheert alle scholen voor primair openbaar onderwijs verspreid over de gemeente Berkelland en Groenlo (Oost Gelre) die sinds 1 augustus 2003 zijn ondergebracht in de “Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek”
Hiermee vormt de stichting het bestuur van 15 openbare scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gehele gemeente Berkelland en Groenlo. Binnen de Openbare scholen zijn leerlingen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden welkom. Bijna 2000  leerlingen volgen onderwijs op één van de scholen, als basis voor een goede toekomst.

De openbare scholen bieden goed kwalitatief onderwijs met aandacht voor het individuele kind. Elke school legt zijn eigen accenten. Een rijk onderwijsaanbod.
Het is onderwijs met respect voor ieders overtuiging. Wij zien het dan ook als onze taak om waarden en normen onder de aandacht van kinderen te brengen. Midden in de maatschappij en actief bij ontwikkelingen in het onderwijs en maatschappij met betrokkenheid van ouders.
‘Samen actief voor een rijk onderwijsaanbod’, dat is ons motto.

In juli loopt de zittingstermijn van een van onze leden af, daarom zijn wij op zoek naar een:

 

Lid Raad van Toezicht met een achtergrond in het Onderwijs

 

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 toezichthouders en heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van het College van Bestuur in relatie tot de missie, de visie en de doelen van het Strategisch Beleidsplan van OPONOA. De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten van het College van Bestuur, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar, na werktijd bijeen en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Daarnaast leggen de leden van de Raad werkbezoeken aan scholen af, is er overleg met de GMR en wordt er een themabijeenkomst georganiseerd, bijvoorbeeld over onderwijsinnovatie. Binnen OPONOA werkt de  Raad van Toezicht in een open sfeer samen met het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Er is een onderverdeling in diverse commissies binnen de Raad en er wordt overwogen om met een roulerend voorzitterschap te gaan werken waarbij om de twee jaar wordt gewisseld.

Algemene deskundigheid/ervaring van belang voor alle leden van de Raad:

 • Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van OPONOA. Samen. Dichtbij. En voor ieder kind
 • Strategisch beleid van OPONOA onderschrijven en het functioneren van het College van Bestuur kunnen beoordelen. (Zie: www.oponoa.nl )
 • Complexe situaties goed kunnen analyseren en hierop reflecteren
 • Kennis van en gevoel voor verschillende achtergronden en respect voor ieders overtuiging
 • Vermogen om vanuit een onafhankelijke houding het evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid (“de rug recht houden”)
 • Een goede gesprekspartner voor zowel het College van Bestuur, de GMR als voor de leden van de Raad van Toezicht
 • Integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming, authenticiteit, kunnen luisteren, verantwoordelijkheidsgevoel, (maatschappelijke) betrokkenheid en teamspeler zijn
 • Bereidheid relevante kennis op het gebied van governance of primair onderwijs te verwerven
 • Bereidheid om de vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden
 • Overige persoonskenmerken: vermogen tot zelfreflectie, empathisch, niet vooringenomen maar creatief denkend.

Specifieke functie-eisen voor deze rol:

 • Actuele management- en/of bestuurlijke ervaring in een onderwijsorganisatie of relevante ervaring bij een instelling als het SLO.
 • Kennis van de onderwijswereld en de problematiek die er speelt in zijn algemeenheid.
 • Affiniteit met (vernieuwingen in) het (primair) onderwijs.
 • Zicht op eigentijds onderwijs, zicht op het meten van kwaliteit van onderwijs en het kunnen beoordelen van risico’s in deze wereld.
 • Een goede gesprekspartner als het gaat om professionaliseren van het vakgebied en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Dit biedt OPONOA:

Een interessant commissariaat in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng zowel op je vakgebied als in de volle breedte. Dit alles in een branche die in uitdagende zin in beweging is. Wij streven naar een team waarbij de leden complementair zijn qua kennis/ervaring en naar een evenwichtige samenstelling van de Raad in leeftijd en geslacht, vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Is uw belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de Stichting OPONOA vindt u op: www.oponoa.nl. Zij heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kunt u uw motivatie en CV zo spoedig mogelijk doch voor 28 april mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail of op: 06 15609779.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van OPONOA in mei. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.