Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Voorzitter Raad van Toezicht

Vacature informatie:

De stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) werkt in Enschede en wil een samenleving creëren waarin alle mensen veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en actief kunnen zijn. Dit doet SMD met name in de Wijkteams Enschede, een samenwerkingsverband met de Gemeente (250 fte), waarin mensen (tijdelijk) ondersteund worden bij belemmeringen in het dagelijks leven. Zij kunnen daardoor op basis van hun interesse en talenten hun leven inrichten midden in de samenleving en onder eigen regie. In de wijkteams zetten ze maatschappelijk vakmanschap in voor een veilige, tolerante en plezierige leef, woon- en werkomgeving, verbinding en samenwerking. Voor meer informatie zie: www.smd.nu

Wegens het einde van de zittingstermijn is de Raad van Toezicht SMD op zoek naar een:

 

Voorzitter RVT

Binding met het werkgebied en affiniteit met het sociale domein

Rol van de Raad van Toezicht

SMD is bestuurlijk ingericht volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 toezichthouders en heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van de Directeur-Bestuurder in relatie tot de missie, de visie en de doelen. De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten van de directeur-bestuurder, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht komt vijf keer per jaar bijeen en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Naast deelname aan extra overleg bijvoorbeeld met de OR leggen de leden van de Raad werkbezoeken af. Binnen SMD werkt de Raad van Toezicht in een open sfeer samen met betrokken stakeholders.

 

Algemene deskundigheid/ ervaring van belang voor alle Leden van de Raad van Toezicht

 • Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.

 • Affiniteit met de doelstelling van de organisatie.

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

 • Brede maatschappelijke belangstelling en inbreng.

 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.

 • Het vermogen en de houding het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.

 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.

 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen.

 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.

 • Beschikken over een relevant netwerk: lokaal en regionaal.

 • Bereid en in staat zijn de vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

 • Inhoudelijke deskundigheid te tonen zodat alle relevante invalshoeken in de totale Raad vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om financiën, recht, marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap, politiek/ bestuurlijke kennis, zingeving en morele dilemma’s en kennis van het werkveld.

 

Specifieke functie-eisen voor de rol van  Voorzitter

 • Ervaring als voorzitter/ toezichthouder liefst in het sociale domein.

 • In staat de specifieke rol, als regisseur van het proces van toezicht, goed in te vullen.

 • Beschikken over goede vergadertechniek, waarbij leden tot bloei komen en tijd en afspraken worden nageleefd.

 • Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.

 • Moet in staat zijn een goede verstandhouding met de bestuurder te kunnen opbouwen en onderhouden.

 • Is bekend met de regionale stakeholders met name in het politieke domein.

 • Bemoedigend en inspirerend; handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt uit eigen beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan.

 • Kan medebestuurders aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen op spreken in strijd hiermee, en kan feedback, die van anderen wordt ontvangen, accepteren.

 

Dit biedt SMD:

Een interessante toezichthoudende rol als voorzitter in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng. Dit alles in een branche die in uitdagende zin in beweging is in een samenwerking met de Gemeente Enschede. Je start in juli of zo mogelijk eerder.

 

Is uw belangstelling gewekt?

SMD heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kunt u uw motivatie en CV zo spoedig mogelijk en tot eind maart mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail of op: 06 15609779.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van SMD in april. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.