Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Commissaris voor Twence Holding B.V.

Vacature informatie:

Karakteristiek Twence Holding B.V.

Twence Holding B.V. is ontstaan vanuit het initiatief van de Twentse gemeenten om op het terrein van afvalverwerking samen te werken. In 2001 is het bedrijf verzelfstandigd en kan het worden aangemerkt als een publiekrechtelijke instelling die ook voor de markt diensten verricht en producten levert.
Twence heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een bedrijf dat afval- en biomassastromen nuttig en hoogwaardig inzet voor de productie van secundaire grondstoffen en duurzame energie. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in moderne innovatieve installaties en is kapitaalintensief. De medewerkers zijn goed geschoold teneinde de inzetbaarheid van de installaties optimaal te houden en mee te kunnen denken en werken aan verbeteringen en vernieuwing daarvan. Bij haar activiteiten streeft Twence naar een balans tussen een redelijk rendement voor haar aandeelhouders en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij Twence bestaat behoefte om aan de onderneming commissarissen te verbinden die vanuit de geschetste positionering substantieel aan de toekomstige (strategische) ontwikkeling kunnen bijdragen. In het Strategisch Beleidsplan Twence Holding B.V. 2016-2019, dat door de algemene Vergadering van aandeelhouders op 21 april 2016 is vastgesteld, wordt richting gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van Twence. Dit plan en meer informatie over Twence kunt u vinden op www.twence.nl

In verband met het rooster van aftreden zijn we op zoek naar een:

 

               COMMISSARIS

               ‘Met regionale binding en gevoel voor cijfers’

 

Achtergrondinformatie:

De Bestuurder van Twence is eindverantwoordelijk voor het resultaat, onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad richt daarbij het toezicht zodanig in dat de doelstellingen van Twence tot uiting komen. De Raad bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is sprake van 3 specifieke commissies te weten de auditcommissie, de technische commissie en de remuneratiecommissie. De zittingsduur van een commissaris is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks zijn er 4 reguliere -en 2 aandeelhoudersvergaderingen. De commissies vergaderen apart. Er is eenmaal per jaar overleg met de OR en regelmatig met diverse stuurgroepen. Jaarlijks wordt tijdens een tweedaagse de tijd genomen om dieper in te gaan op strategische ontwikkelingen en stil te staan bij het functioneren van de Raad/ Directie. De totale tijdsbesteding bedraagt ongeveer 15 uur per maand. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de bestuurder. De vergoeding is passend bij de verantwoordelijkheid.

 

Algemene vereiste deskundigheid, kennis en ervaring voor de Raad van Commissarissen:

 1. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn in staat het beleid van Twence op hoofdlijnen te beoordelen.
 2. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding in leeftijd en man/vrouw –verdeling. Voor deze vacature wordt daarom nadrukkelijk gezocht naar vrouwelijke kandidaten die in het profiel passen.
 3. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat:
  1. de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn taak jegens de onderneming optimaal te vervullen;
  2. de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur, aandeelhouders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij worden de criteria van de corporate governance code Twence Holding B.V. gerespecteerd.
  3. tenminste 2 leden van de Raad van Commissarissen binding hebben (wonen en/of werken) met het grondgebied van de aandeelhouders.
  4. Er sprake is van deskundigheid op het terrein van

- afval- afvalverwerking, de afvalmarkt (met name in de Euregio en het Verenigd Koninkrijk), secundaire grondstoffen;
- duurzame energieproductie en de energiemarkt;
- duurzaamheid, milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- het leiden van een kapitaalintensieve onderneming;
- financieel/economisch en ICT; 
- praktijkervaring met de politiek/bestuurlijke omgeving waarin Twence opereert;
- kennis van en binding met het Euregionale gebied;
- sociale verhoudingen;
- compliance vraagstukkenrwerking, de afvalmarkt (met name in de Euregio en het Verenigd Koninkrijk), secundaire grondstoffen.

 

Persoonlijke kwaliteiten:

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is spreiding van de specifieke deskundigheid (complementariteit) van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid in combinatie met andere kwaliteiten van de individuele leden belangrijk, zoals:

 1. Een ondernemende instelling en een duidelijke toekomstvisie;
 2. Bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
 3. Een goed gevoel voor samenwerking en communicatie (omgevingsgericht);
 4. Betrouwbaarheid, integriteit en onafhankelijkheid.

Het is belangrijk dat ieder lid van de Raad van Commissarissen, en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in het bestaande gezelschap. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de Raad van Commissarissen. Een constructief kritische opstelling wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere verbondenheid met de vennootschap heeft of, in geval van de benoeming van een nieuwe commissaris, wil aangaan. Uiteraard moet iedere commissaris in de gelegenheid zijn om in principe alle bijeenkomsten en vergaderingen van de Raad van Commissarissen goed voor te bereiden en bij te wonen.

 

Specifieke kennis waar we voor deze vacature naar op zoek zijn:

Gezien de aanwezige deskundigheid, ervaring en evenwichtige spreiding in leeftijd en man/vrouw verdeling van de Raad zijn we voor deze rol op zoek naar een commissaris die voldoet aan de volgende kernmerken.

1.   Ondernemer of ondernemend met een goed ontwikkeld regionaal netwerk.

2.   Binding (wonen en/of werken) met het grondgebied van onze aandeelhouders.

3.   Een goed ontwikkelde financieel/economische achtergrond en in staat zitting te nemen in de Audit commissie.

4.   Affiniteit met de terreinen duurzaamheid, milieuzorg, MVO en energieproductie.

5.   Bij voorkeur vrouw en beschikbaar per 1 januari 2019.

6.   Gevoel voor humor en een open en directe aard maken je profiel compleet.

 

Is uw belangstelling gewekt?

Twence Holding B.V. heeft ervoor gekozen deze werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw motivatie en CV vóór 13 september mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail, of op 085 -0220140. Voor inhoudelijke vragen kunnen wij u door leiden naar Wilma van Ingen (voorzitter van de Raad) zij belt u dan terug. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search (september) vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van Twence.