Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Onafhankelijk Voorzitter van de Centrale Cliƫnten Raad

Vacature informatie:

Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, revalidatie, verpleegzorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Zij doet dit met meer dan 2200 medewerkers en 1000 vrijwilligers. De omzet ligt rond de 100 miljoen euro. Livio behoort daarmee tot de grotere zorgorganisaties. Door haar sociale maatschappelijke inbedding heeft Livio met veel uiteenlopende stakeholders te maken. Daarbij valt te denken aan diverse cliëntenplatforms, ministeries, politiek, bestuurlijke vertegenwoordigingen, sociale en collegiale contacten, medewerkersplatform, financiers, zorgverzekeraars, media contacten etc. Dit alles vindt plaats binnen wetgevende, bedrijfsmatige en sociale kaders. Uit het bovenstaande blijkt dat de bestuurder met een breed scala aan onderwerpen te maken heeft die je in samenhang als complex kunt betitelen. Er is sprake van uiteenlopende vraagstukken op operationeel, tactisch, strategisch en relationeel niveau in de richting van de diverse disciplines. De vereiste kennis, ervaring en kunde die hiervoor nodig is moet geborgd zijn op het directieniveau van Livio. Meer informatie over Livio is te vinden op de website www.livio.nl.

Graag komen we in contact met de nieuwe:

Onafhankelijk Voorzitter van de Centrale Cliënten Raad

Je taken als voorzitter

 • geeft leiding aan de vergadering van de Centrale Cliëntenraad (CCR).

 • stelt, in overleg met de secretaris, de agenda op,

 • communiceert met de lokale cliënten(raden) en initieert en stimuleert hen tot een actieve inbreng,

 • voert samen met de vice voorzitter het agenda-overleg t.b.v. de overlegvergadering met de Raad van Bestuur,

 • is gesprekspartner in de overlegvergadering met de Raad van Bestuur,

 • levert desgewenst een bijdrage aan de werving en selectie van kandidaten voor de CCR,

 • neemt op verzoek deel aan externe bijeenkomsten of netwerkbijeenkomsten inzake cliëntenraden en relevante (wijzigingen in) wetgeving,

 • vertegenwoordigt cliënten op centraal niveau,

 • formuleert schriftelijk adviezen voor de RvB naar aanleiding van genomen besluiten in de vergadering,

 • neemt op verzoek deel aan interne klankbordgroepen, commissies danwel overlegsituaties voor zover dit in het belang van uitoefening van de functie noodzakelijk is.

 

Je profiel als voorzitter

 • beschikt over bestuurlijke en beleidsmatige kennis en/of ervaring en heeft een goed ontwikkeld werk-en denkniveau op HBO/WO-niveau,

 • heeft affiniteit met ouderen en in het bijzonder met het werk van cliëntenraden in de zorg,

 • kan een onafhankelijke rol aannemen en heeft geen direct of indirect belang in Livio; hij/zij is geen lid van een lokale cliëntenraad of huurderscommissie van Livio en is zelf geen cliënt of partner, zoon/dochter, familie of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt,

 • is in staat inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau,

 • kan zich een visie vormen op de toekomst van de zorg, zowel ten aanzien van kwaliteit als ten aanzien van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling,

 • is in staat beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en te adviseren vanuit het cliëntenperspectief,

 • is in staat een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers uit de Raad van Toezicht,

 • heeft affiniteit met visie en doelstellingen van Livio en toont commitment met de geldende structuur en procedures,

 • heeft ervaring met belangenbehartiging en is in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en de belangen van Livio en vanuit beide perspectieven te denken en handelen,

 • kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers en management,

 • is in staat tot het onderhouden van een goed contact met de vertegenwoordigende lokale cliëntenraden,

 • staat open voor informele cliëntparticipatiemethode ’s. Is gemotiveerd om mede zorg te dragen dat de cliënt nadrukkelijker betrokken wordt bij het beleid en besluitvorming omtrent de zorg- en dienstverlening.

 • woont bij voorkeur in het werkgebied van Livio (Twente/Achterhoek)

 • is bereid voldoende tijd beschikbaar te stellen en is flexibel

 

Je persoonlijkheid
De onafhankelijk voorzitter van de CCR is een persoon die tactvol, kritisch, integer, bindend en constructief kan optreden. Iemand die in staat is om voldoende afstand te nemen van persoonlijke belangen, beschikt over een open houding en kan omgaan met vertrouwelijke informatie. Kan samenwerken en netwerken met mensen van binnen en buiten de CCR/organisatie en hanteert een collegiale en bindende stijl. Beschikt over onderhandelingsvaardigheden en is vasthoudend en besluitvaardig. Heeft het vermogen de leden van de raad te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage.

 

Wat wij bieden
Een toonaangevende rol in de maatschappelijke context waarin Livio zich beweegt, waarbij je als voorzitter van de CCR het verschil mag maken en een rol speelt in de ontwikkeling van de Zorg. Een nevenfunctie waarin je ertoe doet. De beloning is conform de functie.

Zittingsperiode
De zittingsperiode betreft een eerste termijn van drie jaar. Na wederzijdse evaluatie kan besloten worden tot een nieuwe termijn van nog eenmaal drie jaar. Afhankelijk van de nieuwe invulling van de medezeggenschap kan het noodzakelijk zijn om de zittingsperiode gaande dit proces aan te passen. Dit zal dan in overleg met betrokkenen plaatsvinden.

Passend en interessant?
Als deze boeiende en veelzijdige baan in het maatschappelijke veld bij je kwaliteiten past en aanspreekt komen we graag met je in contact.

We verzoeken je je motivatie waaruit je geschiktheid blijkt aangevuld met je cv, te mailen naar caroline@cksearch.nl  t.n.v. Caroline Kamphuis van CK Search die Livio begeleidt in deze procedure. Voor vragen kun je bovenstaand mailadres gebruiken of bellen met telefoonnummer 085 0220140. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Procedure
Oriënterende gesprekken bij CK Search
Gesprekken selectiecommissie Livio
Kennismaking Raad van Bestuur
Voordracht benoeming + kennismaking CCR
Benoeming
Overdracht